FIll me up

Gips, Beton, Flusen

58 x 60 x 165 cm

(2018)

3. Foto: Ausstellungsansicht;

hinten: Paul Schuseil, "132 gr,flexibel,schlnk,treu,bl.A., sucht voller Sehnsucht N. und L.";

4. Foto: Ausstellungsansicht;

rechts: Aneta Kajzer, "Cigarettes after socks";

Fotografien von Yeonho Jang